chatic.net:
:
· 02.08.2011
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

02.08.2011 - 13:00

MsMadfairy, > .. ?
, _> , ,
4, http://trislovamne.ru/childrentheyrule
, MsMadfairy> ) ?
BaDo_OBoy,
kill, Hella, 4> !)
MsMadfairy, Lidochka> )) :P ?
, MsMadfairy> city) (
Lidochka, MsMadfairy> ) ?)
MsMadfairy, > , ))
kill, Hella, 4, Lidochka> ) ?
Lidochka, kill> ) ?
kill, Hella> ) )
Lidochka, MsMadfairy> )
kill, Lidochka> ) )) ?
Lidochka, _> .. )
kill, _> ) ?
MsMadfairy, Lidochka> )
4, _> !!!
_, Lidochka, > , , )
Chatic, > ? - !help
Chatic, > -! - !help
kill, Lidochka> ))
kill, Lidochka> ,
kill, Lidochka> , )
_,
Lidochka, kill> ,
, - 13:06:28
kill, Lidochka> ?!) ?
Lidochka, - 13:06:43 ?)
Lidochka, kill> ) ) 4 ) )
Lidochka, - 13:07:09 , ! !
Lidochka, - 13:07:33 )
, , .
kill, Lidochka> ) ) , ,
_, .
kill, , )
, > ?)
Lidochka, kill> , ?
, > -. ?
Hella, > ?)
Lidochka, kill> ) ,
___, eu16> , ) [16->___]: ))) )) 13:08:06 ,
Lidochka, kill>
, > ))
Vermillion, > ) , )
kill, Lidochka> ) ?)
, ........
, > , ,
kill, Lidochka> , )
Hella, > - 13:09:42
, > . . ,((
Lidochka, kill>
Vermillion, > ?
Vermillion, > ?
, Vermillion>
BaDo_OBoy,
, > ,
kill, Lidochka> ) , , ) ))
, > ? ?(
, >
Vermillion, >
Lidochka, kill> , ?
, >
, > ) ((
, > ?
Vermillion, > ,
kill, Lidochka> ) , , , )
, - 13:13:12
, Vermillion>
, >
Lidochka, kill>
, >
Lidochka, kill>
Vermillion, >
Crazy_4, Vermillion, > 4 ,
Vermillion, >
_,
Crazy_4, -
kill, Lidochka> )) ,
, > * ??
Vermillion, >
Crazy_4, Vermillion> , ,
_, > . .
Lidochka, kill> ) )
Vermillion, >
, Vermillion> ???
kill, Lidochka> )) )
, > ,
Vermillion, > ,
, _>
_, > , .
, >
Vermillion, >
_, 7 .. ..!! 5
, _> ?
Lidochka, > !!! !!
Hella, Cyrax> ?)
, > , ? ?
___, > , ?
_, > ,
kill, > , ,
, > ! ? ?
, > ) ) ) 7
_, - 13:18:31 .
, Vermillion, >
Vermillion, >
, > , ?
, _>
Lidochka, ?!?!?!?
, Vermillion> - 13:18:46 ,
, Vermillion> _ ?
Vermillion, >
, - 13:19:57
, > ) ?
Crazy_4, , ...
, > , ,
Vermillion, > ,
, - 13:21:38
, Vermillion> , !!!!
Vermillion,
, Vermillion, > [...!]*
Vermillion, >
, > , ,
Vermillion,
, , Vermillion, kill>
Vermillion, >
, > , ?
Lidochka, >
Vermillion, >
, > [...!]
Chatic, 240 . : []
Vermillion, > 100
Vermillion, >
, > , , 4
_, > ,
Crazy_4, > 4 4 4 4
Lidochka, - 13:25:47
, - 13:25:47
Vermillion, - 13:25:47
Lidochka, - 13:25:47
kill, > ,
_, - 13:27:14
, - 13:27:14 ?
Vermillion, >
Vermillion, >
, Vermillion> - 13:30:01
Lidochka, 18:32 .
, - 13:32:39
Vermillion, - 13:32:53
_, ,
Vitas, cross fire ?
, Vermillion>
, ,
Vitas, cross fire ?
Vermillion, - 13:34:44
Lidochka, - 13:35:08
Vermillion, > ^^
, , .
Crazy_4, > ?
, Crazy_4> ""
Crazy_4, >
, . !!!!!!
Lidochka, - 13:39:14 ?
, 5 ....... !!!
Lidochka, - 13:39:39 _
Artyomchik, Lidochka> , ) ?)
, !
_, ,
Lidochka, Artyomchik> , ?
, ..... .......
Artyomchik, Lidochka> )) ?)
Lidochka, _> =* ,
, Crazy_4> ?
_, Lidochka> )
, Crazy_4>
Lidochka, _> ...
eu16, > ))))))))))))))))))))))0
Crazy_4, -
, > .... ....+
Artyomchik, _> = ) ?)
Crazy_4, http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.baltinfo.ru%2F2011%2F08%2F02%2FV-Khabarovskom-krae-doprashivayu-podozrevaemogo-vo-vzryve-v-detskom-sadu-220306
Crazy_4, > 4 ?
Vitas, Crazy_4> ?
_, Artyomchik> ) ?
Crazy_4, > http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www%2Eria%2Eru%2Fincidents%2F20110802%2F410672808%2Ehtml
Lidochka, ......
_, - 13:43:41
Crazy_4, Vitas> 4
Artyomchik, _> )) ?))
, Crazy_4> ....
_, Artyomchik> ) ?
, Crazy_4> ....
Lidochka, _> .. ?
Crazy_4, Crazy_4 4
, ... ...
Crazy_4, > - 13:45:19
, > . ........
Artyomchik, _> ?)
Lidochka, ... ...
Artyomchik, _> = ) ?))
, .... .....
Lidochka, ,
_, - 13:47:23
Lidochka, _> - 13:47:41
_, Lidochka>
Crazy_4, >
_, Lidochka> ""
Lidochka,
_, _
_, Lidochka> - 13:49:11 ?
, Crazy_4> !
Crazy_4, > 3 ,
Lidochka, _> . - " ?" - " "
, Crazy_4> ....
_, . _ ?
Artyomchik, ?
KeNdRa, Lidochka, _, >
KeNdRa, eu16, SpoungeBob, Crazy_4> ???
Lidochka, ,
, _> )) ?)
Crazy_4, >
KeNdRa, Crazy_4> ?
SpoungeBob, _>
_, Lidochka>
, Crazy_4> ......
_, > ) ) )
Crazy_4, KeNdRa> , 4
, KeNdRa> ) ?
, Crazy_4>
Lidochka, - 13:53:13
Crazy_4, >
_, - 13:53:27
KeNdRa, SpoungeBob, _, Lidochka, , Crazy_4> ? :? ???
Lidochka, - 13:54:15
SpoungeBob, Lidochka> - 13:53:53 ?
Lidochka, SpoungeBob> ) )
, Crazy_4> ..... ...
, Crazy_4>
SpoungeBob, Lidochka> - 13:53:53 ?
_,
Lidochka, - 13:55:28 _
_, _> ? ? ? ?! _
Lidochka, - 13:55:55 _
_, _> , ,
Lidochka, - 13:56:24 _ ....
_, _, Lidochka> Shannon Labrie - Calls me home , ,
Crazy_4, >
Lidochka, Joe> ? ?
Artyomchik, - 13:56:24
_, Artyomchik>
Artyomchik, _>
_, Artyomchik> ?
_, Lidochka, _> ?
Lidochka, - 13:57:15 ???(((
_, _, Lidochka> !
Artyomchik, _>
Lidochka, _> ?
_, Lidochka, _> !
Crazy_4, _>
_, Lidochka>
Lidochka, _> , ))
Lidochka, _> , , ?
_, Lidochka>
Lidochka, _> , ,-*******
--, _, SpoungeBob> ?)